Fyzická ochrana vnitřních a vnějších prostorů organizací

Zajišťujeme strážní a vrátní službu v objektech organizací a společností, dle povahy a náročnosti s možným posílením na více strážných, kteří zajišťují:

 • zamezení neoprávněného vstupu a výstupu osob a věcí do/z areálu
 • zadržení osob, které se neoprávněně v areálu nacházejí a jejich předání policii ČR
 • zadržení a odebrání věcí od osob jenž páchají trestnou činnost
 • kontrola oprávněnosti vjezdu vozidel a při výjezdu kontrola dodacích listů k vyváženému zboží
 • kontrola a zajištění prostoru celého areálů (uzamčení místností, zajištění oken)
 • provádění kontrolních obchůzek po areálů
 • provedení prvotních a nezbytných opatření k zamezení zvětšení škodných následků (v případě požářu, výbuchu, havárie či živelné pohromy)

Strážní provádí výkon služby v uniformě s označiním firmy a osobním průkazem, dále jsou vybaveni prostředky mírné ochrany, v případě potřeby střelnou zbraní a služebním psem. Při kontrolní činnosti v objektech využívají strážní k internímu spojení radiostanice, které dle polohy střeženého areálu mají spojení s dispečinkem firmy, kde stálá služba může v případě nouze vyslat výjezdové vozidlo se zásahovou jednotkou, která je záštitou při výkonu strážní služby nebo pro potřeby střídání strážných. Pro kvalitní výkon služby provádíme vlastní montáž elektronického zařízení pro automatizovanou evidenci dodržování harmonogramu obchůzek střežených objektů, které vychází z nejmodernější identifikační technologie americké firmy Dallas Semiconduktor.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Recepční služby

U objektů, kde přes recepci vchází návštěvy a obchodní partneři poskytuje naše firma recepční, kteří s nimi mají první kontakt a informují navštívenou osobu o návštěvě. Příchozí návštěva je povinna ohlásit se u recepčního, kde oznámí firmu nebo navštívenou osobu. Recepční zapíše jméno návštěvy do knihy návštěv a vydá návštěvníkovi příslušnou průkazku, která ho opravňuje ke vstupu do areálu k návštěvě uvedené firmy. Pracovníci recepce ovládají základní znalost světových jazyků a svým vystupováním vytvoří návštěvě při prvním kontaktu příjemnou atmosféru.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Fyzická ochrana osob

V případě osobních schůzek a pohybu zákazníka naše firma poskytuje možnost osobní ochrany kvalitními pracovníky vyškolenými na tuto konkrétní činnost, kde inteligence, fyzický stav a rozhodnost v krizových situacích zajišťuje klidný průběh jednání.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Přeprava hotovostí a cenností

Zajištění doprovodu při přepravě hotovostí a cenností je rozděleno dle převážené částky nebo hodnoty cenností.

 • pro převoz finanční hotovosti do 300.000,- Kč provádí doprovod jeden pracovník ostrahy
 • pro převoz finanční hotovosti od 300.000,- do 1.500 000,- Kč provádí doprovod jeden pracovník ostrahy se střelnou zbraní

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Zajištění pořádkové služby (veřejené akce)

Při veřejných akcích jsme schopni zajistit větší množství strážných s podporou výjezdové skupiny na udržování klidu a pořádku a zabránění výtržností, zamezení vstupu nežádoucích osob do vyhraněného prostoru. Strážní jsou vedeni organizačně velitelem směny, který je radiostanicí spojen s členy hlídek.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Detektivní služby

obchody domy a provozovny:
pohyb mezi zákazníky a personálem, práce s kamerovým systémem, sledování pohybu zboží, namátkové kontrolní nákupy, prověřování závadových osob a personálu

 • klasické detektivní služby
 • prověřování důvěryhodnosti obchodních partnerů a jejich jistoty

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Bezpečnostní dveře a trezory

Trezory

dodávka trezoru dle účelu použití:

 • směnárenské trezory
 • noční trezory s vhozem
 • trezory na EURO-kazety rozměry podle požadavků zákazníka
 • trezory na úschovu dat-diskety protipožární odolnost S 120 DIS ( 120 min. na ochranu mag. medií )
rozdělení trezorů dle zabudování:

 • stěnové
 • nábytkové

Dopravu firma zjišťuje rozvozem po celé republice a účtuje si dopravné dle váhy a vzdálenosti

Dveře

montáž bezpečnostních dveří po zvážení stupně rizika a od něj odvíjející se typ dveří, možnost výběru ve všech velikostech, jednokřídlové nebo dvoukřídlové, ohnivzdorné, neprůstřelné atd.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Zámkový systém

Zámkový systém zaručuje kontrolu nad neoprávněným pohybem osob do prostor, kam nemají přístup, tento systém je vytvořen se zámkových vložek s vysokou ochranou proti vloupání ( rozlomení, odvrtání ), otevření ( pokus o násilné otevření pomocí otvíracích nástrojů ), odemčení ( stížení odemknout zámkovou vložku jiným než originálním klíčem ), dále je důležitá ochrana klíčů proti nepovolanému obstarání kopii klíčů. Průměrná cena návrhu zámkového systému je od 5.000,- do 20.000,-Kč ( bez DPH )

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Kamerový systém

Pro kvalitnější ostrahu doporučujeme zákazníkům kamerové systémy pro různé použití různých typů kamer od černobílých po barevné provedení s různou citlivostí a rozlišovací schopností vybavené objektivy dle světlosti objektivu a ohniskové vzdálenosti s možností otočných provedení, pro mimořádné použití můžeme nabídnout tajné kamery určené pro skrytou montáž, ke kamerám zajišťujeme černobílé nebo barevné monitory s doplněním sekvenčních přepínačů, kvadrátorů a multiplexů s připojením na profesionální videorekordéry s videotiskárnou.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

PCO výjezd, kontrola přes monitorovací systém + technický pult

Provozováním Pultu centrální ochrany s výjezdovou skupinou poskytujeme samostatné připojení na PCO nebo doplňujeme již střežené objekty zajištěné fyzickou ostrahou o zaštítění strážných a dalších objektů v areálech. Připojením ochranného systému na PCO můžeme monitorovat stav objektu, otevření a zavření, příchody zaměstnanců a v případě vloupání pohyb nežádoucích osob, po vyhlášení poplachové správy neprodleně k napadanému objektu vyjíždí zásahové vozidlo s výjezdovou skupinou, která po příjezdu provádí zajištění napadeného objektu. Pro doplnění služeb k základnímu PCO nabízíme služby Technického pultu, který zajišťuje kontrolu nad systémem a má možnost technických oprav přes počítačovou síť.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Montáž zabezpečovací techniky + revize

Bezpečnostní systém v objektu chrání před vniknutím nežádoucích osob do střežených prostorů. Různé typy bezpečnostních systému zajišťují bohatý výběr systémů různé kvality, stupně rizikovosti a komfortu. Systémy obsahují montáž vnitřního a venkovního střežení, venkovní montáže jsou náročnější i finančně a proto můžeme v konkrétním návrhu nabídnout doplnění systému a nebo sloučení dvou i více systémů. Po montáži provádíme pravidelné revize systému.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Mechanické zabezpečení (závory + mříže)

Mechanické zabezpečení má prvotní zpomalovací efekt při zajištění objektu a nebo regulaci vjezdu vozidel. Veškeré naše nabídky se odvíjejí od požadavků zákazníka dle potřeby užitkové a estetické.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Montáž tel. ústředen + požárních systémů

Dle požadavků zákazníka slučující se schválenými směrnicemi provádíme montáž i těchto doplňkových služeb.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Kontrola nemocných zaměstnanců

Dnem 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č.187/2006 Sb. „O nemocenském pojištění“, který v návaznosti na znění § 192 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) přináší řadu změn. Jde o povinnost zaměstnavatele poskytovat náhradu mzdy místo dosavadní tzv. „nemocenské“ v prvních 14-ti kalendářních dnech. V této souvislosti vzniká k 1.1.2009 oprávnění zaměstnavatele provádět v období prvních 14 – ti dnech dočasné pracovní neschopnosti u svých zaměstnanců kontrolu dodržování zásad léčebného režimu.

Společnost SECURITY GROUP – S.G. spol. s r.o. rozšiřuje nabídku služeb o provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným v souladu s platnými zákony. Náš pracovník je pověřen realizací osobní návštěvy nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. V případě, že nebude dočasně práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude tato skutečnost zdokumentována a předána zaměstnavateli.

Touto službou Vám chceme pomoci v úsilí konkretizovat jednotlivce a skupiny z řad Vašich zaměstnanců, kteří vědomě porušují režim dočasně práce neschopného pracovníka a přináší Vám tímto trvalý růst problémů organizačního, personálního a zejména finanční charakteru.

 1. Jak probíhá kontrola režimu dočasně práce neschopného zaměstnance:
  • převezmeme objednávku s konkrétními údaji kontrolovaných osob (jsou uvedeny na formuláři objednávky, která Vám bude dodána)
  • pracovník dodavatele navštíví kontrolovanou osobu, pokud ji zastihne na uvedené adrese, podpisem svým i kontrolované osoby v Zápise o provedené kontrole potvrdí, že bylo vše v pořádku
  • pokud osobu na uvedené adrese nezastihne, provede fotodokumentaci jmenovky na zvonku či dveřích s datem a hodinou kontroly, zanechá vyrozumění, že zde byla kontrola a provede písemný záznam
  • písemné záznamy se předávají objednateli k dalšímu jejímu využití
 2. Pokud kontrolovaná osoba porušila zásady režimu dočasně práce neschopných je zaměstnavatel oprávněn k následujícím opatřením:

  „Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na vážnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout.“ (odst. 5, § 192 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) Zákon č.187/2006, „O nemocenském pojištění“, oddíl 1 „Přestupky“, § 128, vymezuje podstatu přestupku, kterého se dopouští pojištěnec v případě, že: (2) Pojištěnec se dopustí přestupku tím, že a) poruší závažným způsobem režim dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 56 odst. 2 pís.. b), nebo b) neodevzdá při ukončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti podle § 64 odst. 1 písm. l). (3) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou

Kontaktujte nás

  * povinné pole